shrine of baha’u’llah

shrinebahji

Photography by Ramin Hossaini